โครงการวิจัย

No. Title Posted Date
60. The Study of Mercury Compounds Contamination from Map Ta Phut Area 30 September 2018
59. The Study of As Cd and Cr(VI) Contamination from Map Ta Phut Industrial Estate 30 September 2018
58. Environmental Impact Assessment of Anthropogenic Waste in a Human-impacted Mangrove, Chonburi Thailand: Using Stable Isotopic Technique 31 July 2017
57. การศึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มความไวในการตรวจวินิจฉัยเชื้ออหิวาตกโรคโดยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟี 21 February 2016
56. Immunotoxic Effects of Cd and Hg on Green Mussel (Perna viridis), and Pollution in Maptaphut Coastal Water 31 January 2016
55. Life Cycle Assessment of Waste Management Methods for Non-metallic Fraction (NMF) of Printed Circuit Board Wastes 31 January 2016
54. Prototype Pyrolysis Equipment for Recycling of Plastic Wastes to Liquid Fuels 31 January 2016
53. Development of a Biological Nutrient Removal Model with the Shortened Operating Cycle Time for AnA2/O2 SBR2 31 July 2015
52. Transcription Regulation of a Response to Reactive Oxygen Species Exposure in Pseudomonas aeruginosa, a Causative Agent of Nosocomial Infection 30 April 2015
51. Medicinal Chemistry of Bioactive Compounds and Green Chemistry 31 March 2015
50. การใช้เอนไซม์แลคเคสในการย่อยสลายสารพิษและสีย้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม 21 February 2015
49. Toxicoproteomics of Contaminated Rice on Colon Cells 20 February 2015
48. Development of a Method to Detect Meat in Vegetarian Foods by Real-time PCR Investigator 20 February 2015
47. Role of Organic Cation Transporters in Mercury-induced Cytotoxicity 31 January 2015
46. Contamination and Depuration of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and CYP1A Induction in Farmed Green Mussels (Perna viridis L.) from Coastal Maptaphut Industrial Estate, Rayong Province 31 January 2015
45. Study of Bacterial Host Strains Specific to Human Sources for Fecal Identification in Water 25 December 2014
44. Molecular Mechanism of Arsenic-induced Neurite Outgrowth Inhibition: Role(s) of PI3K/Akt/GSK3 Signaling 20 December 2014
43. การศึกษาปริมาณอาร์ซีนิกและความสามารถในการละลายออกจากดิน พื้นที่ศึกษาบริเวณมาบตาพุดและนาข้าวบางแห่งในประเทศไทย 30 November 2014
42. Interference of Arsenic on Signaling Crosstalk between Proinflammatory Cytokines and EGFR in Cancer Cells 30 September 2014
41. The Inhibitory Effects of Dietary and Medicinal Plants-derived Chemicals on Nitrated-Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (nitro-PAH) Induced Oxidative Stress in Human Pulmonary Epithelial Cell Line (A549) 21 August 2014
40. The Effects of Herbicide on Antibiotic Resistance Profile in Stenotrophomonas maltophilia, an Emerging Cause of Nosocomial Infections 21 July 2014
39. Effects of Elevated Temperature Related to Heat/Oxidative Stress in Human Pathogen; Pseudomonas aeruginosa 1 July 2014
38. Effect of Climate Change on Environmental Factors and Incidence of Pathogenic Bacteria in Ang Sila Coastal Area and Pra-sae Estuary 21 June 2014
37. Development of High Efficient Photocatalysts for Benzene Degradation 21 February 2014
36. The Effect of Phyllanthus taxodiifolius Beille Extracts on Human Neuroblastoma Cells 21 February 2014
35. Research and Development of Natural Resource Materials for Targeted Therapy of Cancer 30 November 2013
34. Biodegradation of Endocrine Disrupting Phthalates by Esterase Enzymes 30 November 2013
33. The Molecular Effects of Herbicide Paraquat on Pathogenic Bacteria 31 August 2013
32. Effect of Environmental Changes on Pseudomonas aeruginosa, a Causative Agent of Nosocomial Infection 31 August 2013
31. Enhancing Performance of Lipase for Biodiesel Production by Cell Surface Displaying and Increased Thermostability 31 August 2013
30. Construction of Acinetobacter baylyi Producing the Organic Solvent-tolerant Lipase with a Broad Spectrum of Substrate Specificity 31 July 2013
29. Investigation of Estrogenic and Estrogen-like Pollutant by Cell Technology Assay 31 March 2013
28. Dynamics of CO2 and Net Ecosystem Metabolism in the Upper Gulf of Thailand 31 January 2013
27. Transport and fate study of 137Cs on environment sample in the upper gulf of Thailand 31 January 2013
26. ศักยภาพของสาหร่ายขนาดเล็กที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
และเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
31 October 2012
25. The detoxification process of jatropha seed cake and potential value added products 30 September 2012
24. Development of potent in vitro model for determination of cellular toxicity and cellular detoxification using yeast Saccharomyces cerevisiae 31 August 2012
23. Mechanisms of arsenic-induced cell proliferation: Involvement of vascular endothelial factor (VEGF) and epidermal growth factor receptor (EGFR) 31 August 2012
22. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น ระหว่างเซลล์ตรึงแบคทีเรียและเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่ทนต่อตัวทำละลายอินทรีย์ 31 July 2012
21. Development of antibody against metallothionein (MT) from seabass (Lates calcarifer, BLOCH) exposed to cadmium and its usefulness as a potential biomarker to determine exposure of heavy metal pollutants in tropical fish of Thailand 30 June 2012
20. การจัดการของเสียและลดอันตรายจากสารเคมีประเภทปิโตรเลียมในบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง 30 June 2012
19. สภาวะโลกร้อนและอุบัติการณ์ของแบคทีเรียในหาดบางแสนและพัทยา จังหวัดชลบุรี 31 May 2012
18. Identification of environmental toxicity of bioextract from municipal solid waste in using as soil conditioner: case study in Bangkok 31 March 2012
17. Study on the stability of foodborne acrylamide contaminant under condition of in vitro digestion and bioremediation of acrylamide industrial wastewater 31 March 2012
16. Investigation of effects of abnormal electrolyte condition and heavy metal exposure on stability and function of therapeutic recombinant human erythropoietin (rHuEPO) in vitro 30 March 2012
15. การผลิตแอลกอฮอล์และการกำจัดสีจากน้ำเสียของอุตสาหรรมผลิตน้ำมันปาล์ม 1 January 2012
14. ศักยภาพของสาหร่ายขนาดเล็กที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
และเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
31 December 2011
13. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการกระจายของพืชและการเก็บกักคาร์บอนในภาคเหนือของประเทศไทย 31 December 2011
12. การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอาหารและน้ำดื่ม
จากเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด
31 December 2011
11. Utilization of oil palm ash for chromium sludge removal from chrome plating wastewater treatment 30 September 2011
10. Biodegradable Polymers: Thermoplastic Starch Reinforced with Recycled Paper Cellulose Fibers 30 September 2011
9. Isolation of cadmium- and zinc-resistant bacteria and their application on bioremediation 30 September 2011
8. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะต่างๆ ในอาหารสำหรับเด็กอ่อน และอาหารเสริมจากธรรมชาติอื่นๆในประเทศไทย 30 September 2011
7. การศึกษาโอกาสที่จะเกิดความเป็นพิษของโลหะหนักในปริมาณที่ตรวจพบใน
ตัวอย่างน้ำและอาหารจากเขตชุมชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
30 September 2011
6. การศึกษาความเหมาะสมในการใช้ Bacteroides-infecting Bacteriophage
เป็นตัวบ่งชี้การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลจากคนและมูลสัตว์ในแหล่งน้ำในประเทศไทย
30 March 2011
5. ผลกระทบของความเครียดที่เกิดจากระดับความเค็มต่อการเจริญและเมแทบอลิซึม
ของสาหร่ายน้ำจืด Chlorella vulgaris
30 March 2011
4. การผลิตไบโอดีเซลให้มีประสิทธิภาพสูงโดยเอนไซม์ไลเปส
ที่ทนต่อสารทำละลายอินทรีย์
31 January 2011
3. The detoxification process of jatropha seed cake and potential value added products 31 October 2010
2. Distribution and accumulation of herbicides (paraquat and glyphosate) in sediment at Chanthaburi estuary: A Case Study of Chanthaburi River 1 October 2010
1. Health risk assessment of particulates and volatile organic compounds exposure among bus drivers and conductors 30 September 2010