Posts filed under Activity

การบรรยาย เรื่อง “ภัยคุกคามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ” – 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 – 12.00 น. (อว. แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND)

งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ (อว. แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND) ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) วัตถุประสงค์:- เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจทั้ง ๔ ภาค เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศษฐกิจไปสู่ภูมิภาค และส่งเสริมการลงทุนพัฒนา Start-up ที่มีศักยภาพให้เติบโต และแข่งขันได้ในระดับโลกสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจใหม่โดยใช้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้” จากองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ภัยคุกคามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ” ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 – 12.00 น…. (read more)

การบรรยาย เรื่อง “ไมโครพลาสติก: ปัญหาและที่มา” – 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น. (อว. แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND)

งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ (อว. แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND) ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) วัตถุประสงค์:- เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจทั้ง ๔ ภาค เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศษฐกิจไปสู่ภูมิภาค และส่งเสริมการลงทุนพัฒนา Start-up ที่มีศักยภาพให้เติบโต และแข่งขันได้ในระดับโลกสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจใหม่โดยใช้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้” จากองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ไมโครพลาสติก: ปัญหาและที่มา” ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น…. (read more)

การเสวนา “ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศรายภาคส่วนในประเทศไทย อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต” (10 เมษายน 2567)

จัดโดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ (Hub of Talents on Air Pollution and Climate, HTAPC) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)