การประชุมวิชาการประจำปี 2566 (25 พฤศจิกายน 2566) เรื่อง Trends in Environmental Health

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

กำหนดการ (download PDF file)

————————-

กล่าวถ้อยแถลงการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

พิธีเปิดและ Keynote speech เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของศูนย์ความเป็นเลิศ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง New paradigm on environmental health
โดย นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
กรรมการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ

การอภิปราย เรื่อง
แนวโน้มการเกิดและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับแผนอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
2. นางกัญชลี นาวิกภูมิ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
3. นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ผู้ดำเนินการอภิปราย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล ผู้แทน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การแสดงผลงานโปสเตอร์

นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ของนักศึกษาจาก 4 หน่วยวิชาการ

Nathapol Tasnawijitwong, CGI

Preeyaporn Phonguttha, BUU

Peerapol Bootti, SCBI

Sutida Chalarak, PH

กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา

พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทผลงานวิจัยดีเด่น

ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1

Pema Chophel, CGI

ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1

Judy Ann G. Bacud, CGI

ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1
Parinya Tipanyo, CGI

พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทการนำเสนอดีเด่น

นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 1

Suwaibah Waeya, CGI

นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 2

Rattanakorn Chotika, SCBI

นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 2 

H D S Kavishka, CGI (ผู้แทน)

นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย

Sirapat Klaimongkol, CGI

นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย

Siraprapa Kidhakarn, SCBI

นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย

Nuengthida Suesattarat, CGI

นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย

Inthiporn Malijan, SCBI

———————–