การประชุมวิชาการประจำปี 2565 (8 ตุลาคม 2565) เรื่อง บทบาทและความท้าทายของอนามัยสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาประเทศ

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (download in pdf format)

เอกสาร Proceedings (download in pdf format)

————————–

กล่าวรายงานการประชุมโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

พิธีเปิดและการปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง บทบาทของศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาประเทศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • การอภิปราย เรื่อง อนาคตของศูนย์ความเป็นเลิศในการขับเคลื่อนประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
    • ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
    • ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
    • ผู้ดำเนินการอภิปราย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยาย เรื่อง วิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีควบคุมสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล ผู้แทน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


การแสดงผลงานโปสเตอร์


กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา


พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทผลงานวิจัยดีเด่น ระดับปริญญาเอก

รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับปริญญาเอก
Nathapol Tasnawijitwong, CGI

พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทผลงานวิจัยดีเด่น

ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1
Yudis Ananda Putra, CGI
ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 2
Atima Tremongkoltip, PH
ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 3
Chonthicha Khotchakasorn, CGI
ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 3
Supavich Yodpanaprai, CGI

พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทการนำเสนอดีเด่น

นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 1
Ratsameedara Krongsinlatham, CGI
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 1 
Thita Sangthongsuk, CGI
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 2
Pitthawat Grittanarnan, CGI
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 3
Ugyen Lhamo, CGI
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 3
Sathida Panthong, PH