การประชุมวิชาการประจำปี 2562 (2 พฤศจิกายน 2562)
เรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (download in pdf format)

กล่าวรายงานการประชุมโดย
ศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
 กล่าวเปิดการประชุมโดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานวิจัยเด่นของสมาชิกศูนย์ โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์  ผู้แทน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. มยุรี เฟื่องทอง  อาจารย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์/สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์   อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพพัต ควรพงษากุล  อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. สสิธร เทพตระการพร  คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอภิปราย เรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย

ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา   อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ  รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา   รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้ดำเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล

การแสดงผลงานโปสเตอร์
ภาพหมู่
กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา

—————————————————–

พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทผลงานวิจัยดีเด่น

พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นระดับปริญญาเอก แด่ Teerapong Lertassavakorn, CGI

พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1
แด่ Auravee Puttinad, CGI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1
แด่ Jutamas Bussarakum, CGI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1
แด่ Deo Narayan Regmi, SCBI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1
แด่ Pinida Joradon, SCBI

พิธีมอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 1 แด่ Chanya Archapraditkul, CGI

พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น  รางวัลที่ 2
แด่ Veerakit Vanitshavit, CGI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น  รางวัลที่ 2
แก่ Santirat Praeknokkaew, PH
เผยแพร่ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562