การประชุมวิชาการประจำปี 2561 (17 พฤศจิกายน 2561)
เรื่อง 2 ด้านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (download in pdf format)

กล่าวรายงานการประชุมโดย
ศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
 กล่าวเปิดการประชุมโดย
ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การอภิปราย เรื่อง Drug development: From bench to bedside โดย สมาชิกศูนย์ฯ

การอภิปราย เรื่อง สารกำจัดศัตรูพืช (pesticide) ที่มีความเสี่ยงสูง: ทางออกของประเทศไทย

โดย

ศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล  กองทิพย์       
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางผกาสินี คล้ายมาลา
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ
สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย

ผู้ดำเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์

ภาพหมู่
การแสดงผลงานโปสเตอร์

การอภิปราย เรื่อง การติดตามสถานการณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) ในประเทศไทย

โดย

นายสุเมธา วิเชียรเพชร   กรมควบคุมมลพิษ
นางสาวปานทอง ศรีคัฒนพรหม   กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ผู้ศาสตราจารย์ ดร. สุพพัต ควรพงษากุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา
พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทผลงานวิจัยดีเด่น
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1
แก่ Veerakit Vanitshavit, CGI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 2
แก่ Phakhwan Pornjermkul, SCBI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 3
แก่ Tunyalux Huangsuwannakorn, CGI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย
แก่ Naphada Leelaprachakul, CGI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย
แก่ Watsawan Sangkaew, CGI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย
แก่ Jirada Semrum, PH
—————————————————–
พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทการนำเสนอดีเด่น
พิธีมอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 1
แก่ Churaibhon Wissessaowapak, CGI
พิธีมอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 2
แก่ Pannaphan Makarathut, SCBI
พิธีมอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 3
แก่ Chau Bao Dang, CGI
พิธีมอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย
แก่ Selapoom Pairor, CGI (รับแทน)

พิธีมอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย แก่ Teerasak Surapha, CGI

เผยแพร่ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561