การประชุมวิชาการประจำปี 2557
เรื่อง นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ
(Innovation for Safety and Wellness)

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (download in pdf format)

กล่าวรายงานการประชุมโดย
รศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
 กล่าวเปิดการประชุมโดย
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การบรรยายพิเศษ เรื่อง มลพิษในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
(Environmental pollutant affecting human health) โดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ
การบรรยาย เรื่อง สถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
โดย ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
 การบรรยาย เรื่อง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ปัญหาและนโยบายในการแก้ไข
โดย นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์  รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การอภิปราย เรื่อง สารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
การประชุมโต๊ะกลม เรื่อง ผลกระทบของการเกิดน้ำมันรั่วต่อระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิต
ผู้เข้าร่วมประชุม
ภาพหมู่  การแสดงผลงานโปสเตอร์
การแสดงผลงานโปสเตอร์
กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา เรื่อง แนวทางการวิจัยของศูนย์ฯ ในอนาคต
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
กิจกรรมสันทนาการ
—————————————————-
พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทผลงานวิจัยดีเด่น
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1
แก่ Kanate Thitiananpakorn, SCTX
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 2
แก่ Thanutporn Poolsukko, SCTX
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 3
แก่ Punyawee Jintanapanya, SCTX
พิธีมอบรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย

แก่ Sawita Yooprasert, SCBI
พิธีมอบรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย
แก่ Karnrat Hongpo, BUU
พิธีมอบรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย
แก่ Leelayuwapan, Harin, CGI
—————————————————-
พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทการนำเสนอดีเด่น
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 1
แก่
Apsorn Watthanaudomchai, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 2 
แก่
Ganeshia Kristy Pratiw, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 3 
แก่
Natthaporn Paramee, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 3 
แก่
Sawanya Jareemit, PH
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย แก่
Detduang Phokham, SCBI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย แก่
Anurak Chankaew, BUU
 พิธีมอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย แก่ Kullapus Nonsakul, SCBI
เผยแพร่ ณ วันที่ 8 กันยายน 2557