การเสวนา “ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศรายภาคส่วนในประเทศไทย อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต” (10 เมษายน 2567)

จัดโดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ (Hub of Talents on Air Pollution and Climate, HTAPC) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และ ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)