การประชุมวิชาการประจำปี 2560 (19 พฤศจิกายน 2560)
เรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการวิจัยพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0
(Environmental Health: The Road to Thailand 4.0)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (download in pdf format)

กล่าวรายงานการประชุมโดย
รศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
 กล่าวเปิดการประชุมโดย
นายขจร จิตสุขุมมงคล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปาฐกถา เรื่อง Frontiers in environmental health research: Transdisciplinary strategies to reduce disease burden while enhancing sustainability

โดย  William A. Suk, PhD, MPH

Chief, Hazardous Substances Research Branch
Director, Superfund Research Program, Division of Extramural Research and Training
National Institute of Environmental Health Sciences
National Institutes of Health, Research Triangle Park, NC, USA

ปาฐกถา  เรื่อง แนวทางการวิจัยด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่ประเทศไทย 4.0โดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของสมาชิกศูนย์
ภาพหมู่
การแสดงผลงานโปสเตอร์
กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา
Oral presentations ผลงานวิจัย โดย นักศึกษาของศูนย์
—————————————————-
พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทผลงานวิจัยดีเด่น
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1
แก่ Narumon Thongdee, CGI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 2
แก่ Nareerat Sutjarit, SCTX
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 3
แก่ Mark Aldren Feliciano, CGI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 3
แก่ Pakwilai Chouichit, CGI
พิธีมอบรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย
แก่ Jiriporn Nantavishit, SCTX
พิธีมอบรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย
แก่ Kanchana Tunsomros, BUU
—————————————————-
พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทการนำเสนอดีเด่น
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 1
แก่
Upeka Erandi Bandaranayake Kalukapuge, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 2 
แก่
Nutchapong Suwanwong, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 3 
แก่
Pipop Saejia, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 3 
แก่
Watsawan Sangkaew, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย แก่
Patsapon Chuathong, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย แก่
Yhardpeth Ocharoen, BUU
เผยแพร่ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561