การประชุมวิชาการประจำปี 2558 (28-29 พฤศจิกายน 2558)
เรื่อง Trends of Research in Environmental Health

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (download in pdf format)

กล่าวรายงานการประชุมโดย
ศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
 กล่าวเปิดการประชุมโดย
รศ.ดร. ชัยยุทธ ขันทปราบ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Trends in Research on Environmental Health
การบรรยายพิเศษ โดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ
แนวทางการดำเนินงานของหน่วยวิชาการ
ที่เป็นสมาชิกศูนย์
การบรรยาย เรื่อง Design for Sustainability
in 21st Century
โดย ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การบรรยาย เรื่อง Newton
UK-Thailand Research and
Innovation Partnership Fund
โดย คุณพิจารณา สมัครการ
สถานฑูตอังกฤษ
แนวทางการวิจัยของศูนย์ฯ ในอนาคต (5 กลุ่มวิจัย)
กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา
การแสดงผลงานโปสเตอร์
ภาพหมู่
กิจกรรมสันทนาการ
————————————————————-
พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทผลงานวิจัยดีเด่น
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1
แก่ Pakaporn  Boonchu, CGI (รับแทน)
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 2
แก่ Jiranan Jantraskowong, CGI
พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 3
แก่ Mingkamol  Sontong, PH
 พิธีมอบรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย

แก่ Namfon Booncharoen, CGI
 พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย แก่ Sarawut Kongsattra, SCBI
—————————————————–
พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทการนำเสนอดีเด่น
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 1
แก่
Nedsai Uddin Babar, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 2 
แก่
Karnpob Kanhasut, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 3 
แก่
Kanchana Wijesekera, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย 
แก่
Luksika Jiramonai, CGI
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย 
แก่
Worasamon  Chintana, SC/CRI (รับแทน)
พิธีมอบรางวัล
นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย 
แก่
Titiwarada Kampanyo, PH
เผยแพร่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558