การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2553
“Frontiers in Environmental Health, Toxicology and Management of Chemicals”

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (download in pdf format)

กล่าวรายงานโดย
รศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ผู้อำนวยการ ETM
พิธีเปิด โดย รศ.ดร. ชัยยุทธ ขันทปราบ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา
และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมโต๊ะกลม เรื่อง ประเด็นปัญหาและทิศทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ในอนาคต
การนำเสนอผลงาน Poster การนำเสนอผลงานการประชุมกลุ่มย่อย
 เผยแพร่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554