การประชุมวิชาการประจำปี 2554
“Perspectives in Environmental Health Research”

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (download in pdf format)

กล่าวรายงานโดย
รศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ผู้อำนวยการ ETM
พิธีเปิด โดย รศ.ดร. ชัยยุทธ ขันทปราบ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา
และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ บรรยายเรื่อง
Perspectives in Environmental Health Research
การบรรยาย เรื่อง
แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ในระยะที่ 3 โดย
รศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
และ รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
การเสนอผลงานวิจัยใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 เผยแพร่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554