การประชุมวิชาการประจำปี 2555

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (download in pdf format)

 
 เผยแพร่ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555