การประชุมวิชาการประจำปี 2556
เรื่อง นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ
(Innovation for Safety and Wellness)

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ (download in pdf format)

 กล่าวรายงานการประชุมโดย
รศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ETM
 กล่าวเปิดการประชุมโดย นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนประเทศในกลุ่มอาเซียนสู่ระดับองค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
 ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
 การอภิปราย เรื่อง อาหารปลอดภัย (Food Safety)
 การแสดงผลงานโปสเตอร์
ภาพหมู่
การประชุมโต๊ะกลม เรื่อง ผลกระทบของการเกิดน้ำมันรั่วต่อระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิต
 กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา เรื่อง อาหารปลอดภัย
กิจกรรมสันทนาการ
การบรรยาย เรื่อง พลังงานทางเลือกที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดย ดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
—————————————————-
การมอบรางวัลผลการประกวดโปสเตอร์ / กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา
รศ.ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
มอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1 แก่
Ms. Kanokrat Trongchit, CGI
รศ.ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
มอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 2 แก่
Ms. Sasithorn Arob, SCBI
(รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ รับแทน)
รศ.ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล
มอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 3 แก่
Ms. Sunuttha Wingwon, BUU
รศ.ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล
มอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 3 แก่
Mr. Mario Wibowo, CGI
ดร. คฑาวุธ ภาชนะ
มอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย แก่
Mr. Kanate Thitiananpakorn, SCTX
ดร. คฑาวุธ ภาชนะ
มอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลชมเชย แก่
Ms. Piyakorn Techawanich, SCBI
รศ.ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
มอบรางวัลนำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 1 แก่
Mr. Apidet Worasaen, PH
รศ.ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
มอบรางวัลนำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 2 แก่
Ms. Lampet Wongsaroj, CGI
รศ.ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล
มอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 3 แก่
Ms. Thanutporn Poolsukko, SCTX
ผศ. ศศพินทุ์ ภูมิรัตน
มอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย แก่
Ms. Amornrat Leesook, SCBI
(รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ รับแทน)
ผศ. ศศพินทุ์ ภูมิรัตน
มอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย แก่
Mr. Piyadon Sathavorasmith, SCTX
ผศ. ศศพินทุ์ ภูมิรัตน
มอบรางวัล นำเสนอดีเด่น รางวัลชมเชย แก่
Ms. Pondpen Thongsa-ard, BUU
เผยแพร่ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2556